• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Projekty obrączkowania ptaków


2020-02-14

W lipcu nasze Stowarzyszenie wraz z Fundacją Camposfera przeprowadziło wyjątkowe warsztaty ornitologiczno – obrączkarskie dla przybyłych do świętokrzyskiego wolontariuszy z różnych zakątków świata.

Prace terenowe polegały na stałej, cogodzinnej kontroli sieci ornitologicznych, oraz wyciąganiu złapanych w nie ptaków. Dodatkowo zadaniem załogantów było sprawdzanie jakości sieci, jej napięcia i poprawy odciągów w razie potrzeby. Kontrole sieci odbywały się od godziny 5:00 do godziny 22:00 w systemie cogodzinnym, oraz ostatnia kontrola która miała miejsce po zapadnięciu zupełnego zmroku.

Pod względem siedliskowym obozu główne działania prowadzone były na łąkach w dolinie rzeki Mierzawy. Obszar ten cechują siedliska łąk świeżych, zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych i łąk wilgotnych użytkowanych ekstensywnie, oraz obszary na których zaprzestano użytkowania kośnego, lub kośno-pastwiskowego. Część prac obozowych zaplanowano na obszarze leśnym o charakterze lasu mieszanego wyżynnego.

Pod względem obszarów chronionych obóz zlokalizowany był na obszarze siedliskowych Natura 2000 PLH260017 Dolina Górnej Mierzawy, na Miechowsko-Działoszyckim Obszarze Chronionego Krajobrazu, oraz Obszarze Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej.

Podczas trwania obozu zaobrączkowane zostały 173 ptaki z 26 gatunków. Dominantem był trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus – 35 zaobrączkowanych osobników. W miarę równomiernie rozkłada się liczebność kolejnych obrączkowanych gatunków i wynosi odpowiednio: rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus (16 osobników), łozówka Acrocephalus palustris (15 os.), bogatka Parus major (15 os.), gąsiorek Lanius collurio (15 os.). Z gatunków rzadziej chwytanych w sieci wartych uwagi i wywołujących poruszenie wśród obozantów zaobrączkowano samicę wilgi Oriolus oriolus po pierwszym kalendarzowym roku życia, pokląskwę Saxicola rubetra oznaczoną jako tegoroczną samicę, oraz 2 tegoroczne grubodzioby Coccothraustes coccothraustes. Do ciekawych wyników należy zaliczyć wysoki udział gąsiorka Lanius collurio, odpowiednio 3 dorosłe samice, 9 dorosłych samców, oraz 3 ptaki młode. Podsumowując dotychczasowe działania w ramach obozu podkreślić należy, iż jest to lokalizacja z potencjałem nad którym warto popracować wykorzystując takowy poprzez kolejne prace terenowe w tym miejscu.

W pracach obozowych udział wzięło 20 osób z Polski, Włoch, Portugalii, Litwy, Gruzji, Azerbejdżanu, Turcji, Francji, Białorusi, Brazylii, Niemiec, oraz Wyspy Reunion na Oceanie Indyjskim (Francja).