• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Regulamin konkursu Twój Rezerwat Przyrody

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Twój Rezerwat Przyrody ” („Konkurs”). Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze M.O.S.T. ul. Wojska Polskiego 52, 25-389 Kielce, zwane dalej „Organizatorem”.

3. Organizator potwierdza, że jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 t.j. z późn. zm) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu.

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium województwa świętokrzyskiego, na profilu Stowarzyszenia M.O.S.T., na portalu Facebook dostępnym pod adresem www.facebook.com/mostedu.org oraz stronie internetowej pod adresem www.mostedu.pl.

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.01.2021 roku i kończy w dniu 10.04.2021 roku.

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub niespełniającym wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania Nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem, manipulowanie wynikami Konkursu oraz przekazanie informacji niezgodnych z prawdą. Informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: biuro@mostedu.pl. W przypadku sytuacji spornych związanych z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające wyda Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji są ostateczne.

9. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa i posiada decydujący głos w tych sprawach.

10. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.

11. Serwis Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

12. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami przekazywanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. Informacje oraz dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

13. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

14. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze M.O.S.T. z siedzibą ul. Wojska Polskiego 52, 25-389 Kielce. ADRES DO KORESPONDENCJI: Urząd Pocztowy Nr 23, Ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 77, skrytka pocztowa nr 819.

15. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
* „Uczestnik” – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w części Regulaminu zatytułowanej „Uczestnicy Konkursu”;
* „Konkurs” – akcja mająca na celu stworzenie 3 rezerwatów przyrody na terenie woj. Świętokrzyskiego;
* „Zwycięzca” – Uczestnik, który zostanie wybrany przez Komisję Konkursową;
* „Nagroda” – nagrody opisane są w części Regulaminu zatytułowanej „Nagrody”;
* „Serwis” – zespół logicznie powiązanych ze sobą stron internetowych.

Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć jednostki samorządu terytorialnego, w tym urzędy gmin, nadleśnictwa, Dyrekcja Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia Konkursu są osobami posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

3. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu, jest związany warunkami niniejszego Regulaminu.

4. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

5. Uczestnik, który przystępuje do Konkursu:
* Tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych przez Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.
* Oświadcza, iż został poinformowany o przysługujących mu prawach, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych tj.: o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania Nagrody.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków rodzin w/w osób.

7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

8. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowanie wyników, fałszowanie danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Uczestnika z udziału w Konkursie. Usunięcie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie. Reklamacje oraz informacje w zakresie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: biuro@mostedu.pl

9. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
* Ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
* Połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną.
* Jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook lub strony internetowej stowarzyszenia.
* Szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem Facebook.
* Sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook.
* Naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

Zasady Konkursu

1. Konkurs przeprowadzony jest przez Stowarzyszenie M.O.S.T. na portalu Facebook i stronie internetowej organizatora.

2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie trzech najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo terenów na obszarze województwa świętokrzyskiego.

3. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie właściciel wskazanego terenu, posiadający dokumenty, na podstawie których można jednoznacznie stwierdzić, że teren jest jego własnością.

4. Prawidłowe zgłoszenie terenu obejmuje:
* wstępny opis wartości przyrodniczej zgłaszanej lokalizacji,
* mapę z zaznaczonymi granicami lokalizacji oraz fotografie wskazanego terenu,
* potwierdzenie własności zgłaszanej lokalizacji,
* oświadczenie, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren ten nie jest wskazany jako przeznaczony pod inwestycje,
* pisemna zgoda na prowadzenie badań przyrodniczych na wskazanym terenie,
* pozytywna opinia w sprawie powołania rezerwatu lub użytku ekologicznego na wskazanym przez Uczestnika terenie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu zgłoszeń niepełnych.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się zasadne podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie wykorzystywały inne niż opisane w niniejszym Regulaminie dozwolone metody uzyskania korzyści w ramach Konkursu.

7. Reklamacje oraz informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na wyraźną prośbę Uczestników, skierowaną na adres mailowy: biuro@mostedu.pl

8. W sprawach spornych lub nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmie Komisja Konkursowa.

Tryb wyłonienia Zwycięzców

1. Spośród prawidłowych zgłoszeń w Konkursie zostanie ogółem wyłonionych 3 Zwycięzców.

2. Zwycięzców wybiera powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa do 10.04.2021 r., godz. 23:59:59.

3. W terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu Komisja Konkursowa ogłosi 3 zwycięzców.

4. Komisja Konkursowa przyzna każdemu ze Zwycięzców Nagrodę.

Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest wszczęcie procedury zmierzającej do utworzenia rezerwatu przyrody na wskazanym przez Uczestnika terenie: wykonanie wielospecjalistycznej inwentaryzacji przyrodniczej oraz przygotowanie dokumentacji na potrzeby procedury utworzenia rezerwatu lub użytku ekologicznego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynik postępowania, ale dołoży wszelkich starań, aby dopełnić procedury zmierzającej do utworzenia na danym terenie formy ochrony.

2. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody.

3. W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody.

4. Każdy ze Zwycięzców otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą mailową lub za pośrednictwem Serwisu (www.facebook.com), w terminie 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Zwycięzca jest zobowiązany w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia udzielić odpowiedzi na przedmiotowe powiadomienie drogą elektroniczną na wskazany w powiadomieniu adres e-mail (biuro@mostedu.pl).

6. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze Zwycięzcą lub nie otrzyma w terminie 3 dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.

Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora: Stowarzyszenie M.O.S.T. z dopiskiem „Konkurs Twój Rezerwat Przyrody” lub pocztą elektroniczną na adres biuro@mostedu.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej pisemnie).

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji.

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego.