• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Projekt Korzenie


2020-12-31

 

Projekt pn: „Korzenie.Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich” realizujemy dzięki wsparciu Fundacji „Stocznia”. Jest on finansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Rozpoczęliśmy jego realizację w listopadzie 2020r. Zakończenie projektu przewidziane jest na 31.10.2021

Działanie dotyczący niedopuszczenia do pomniejszenia obszarów chronionych na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego zostały podjęte przez stowarzyszenie M.O.S.T już w roku 2019.  Powstał szereg artykułów i publikacji regularnie pojawiających się w mediach elektronicznych, społecznościowych, a także wydawnictwach papierowych. W 2020 r. doszło do przyśpieszenia procedur administracyjnych dotyczących zmian obszarów ŚPN. Stąd też nastąpiła konieczność zintensyfikowania naszych działań oraz szukania wsparcia finansowego i instytucjonalnego. Jednym z jego przykładów jest wspomniana dotacja.

Krótka charakterystyka  projektu.

W ramach działań kontrolnych i strażniczych, przy wykorzystaniu aktywności społeczności lokalnych,będą monitorowane wszelkie działania administracyjne dotyczące światowego obiektu UNESCO”Krzemionki Opatowskie” oraz Świętokrzyski Park Narodowy. To dwa najcenniejsze obiekty przyrodniczo – kulturowe woj.świętokrzyskiego. Każde z nich objęte jest kilkoma formami ochrony. Mimo to oba są silnie zagrożone ingerencją  ludzką w ich obszar . Podjęte będą działania kontrolne – próba powstrzymania szkodliwych decyzji administracyjnych.

Poniżej opis planowanych działań w obu obszarach.

1. Krzemionki Opatowskie:
1. wykonanie ekspertyzy przyrodniczej
2. wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej
3. wykonanie ekspertyzy prawnej (na potrzeby kontaktów z ministerstwami i Komitetem UNESCO)
4. podjęcie dialogu z dyrekcją obiektu, urzędem gminy, inwestorem i społecznością lokalną.
Zainicjowanie i włączenie się w proces konsultacji społecznych
5. wystąpienie na drogę administracyjną jako strona w postępowaniu
6. przeszkolenie członków społeczności lokalnej w zakresie metod i możliwości prowadzenia
partycypacji społecznej
7. utworzenie kilku publikacji prasowych na temat sprawy
8. przygotowanie i opublikowanie pracy naukowej na temat walorów przyrodniczych Krzemionek
Opatowskich
9.kampania informacyjna w mediach społecznościowych
2. Świętokrzyski Park Narodowy:
1. wykonanie wielospecjalistycznej inwentaryzacji przyrodniczej na Świętym Krzyżu aby
jednoznacznie wykazać, czy teren utracił wartości przyrodnicze czy nie (składowe inwentaryzacji:
entomologia, botanika, ornitologia, herpetologia, mammologia)
2. wykonanie ekspertyzy dotyczącej analizy zanieczyszczenia hałasem i światłem oraz natężenia
ruchu turystycznego w czasie imprez masowych oraz określenie wpływu tych imprez na
bioróżnorodność obszaru przewidzianego do wyłączenia z granic ŚPN)
3. utworzenie grupy wolontariuszy zajmujących się monitorowaniem obszaru i dokumentowaniem
zjawisk negatywnie wpływających na obszar oraz dokumentujących wartości przyrodnicze obszaru
4. monitorowanie procesu legislacji zmniejszenia ŚPN i włączanie się w sprawę w ramach konsultacji
społecznych i jako strona w postępowaniu administracyjnym (zainicjowanie interpelacji poselskiej
oraz zainicjowanie prac nad obywatelskim projektem ustawy o parkach narodowych
5. przeszkolenie wolontariuszy w zakresie prowadzenia monitoringu zwierząt i zagrożeń obszaru oraz
możliwości reagowania na nie zgodnie z prawem
6. informowanie opinii publicznej o przebiegu sprawy w jej kolejnych ważnych etapach. Współpraca z
mediami. Opracowanie i publikowanie własnych tekstów publicystycznych
7. Publikacje naukowe przygotowane w oparciu o zgromadzony materiał.
8..kampania informacyjna w mediach społecznościowych.
W obu sprawach niezbędne jest prowadzenie w ramach rozwoju instytucjonalnego biura Stowarzyszenia. Zatrudniliśmy w tym celu jedną osobę na stanowisku pracownika biurowego.
Koordynator: Dominik Włudyga