• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Uwagi MOST do planowanej inwestycji Budowa Zespołu Elektrowni Fotowoltaicznych „EF Stoki”


2021-10-04

Na prośbę przedstawicieli społeczności lokalnej  Rudy Kościelnej i okolic, wystąpiliśmy do Burmistrz Ćmielowa o uznanie MOST jako strony w postępowaniu administracyjnym dla inwestycji Budowa Zespołu Elektorowni Fotowoltaicznych „EF Stoki”. Uzyskaliśmy taki status. W związku z tym wnieśliśmy uwagi do raportu oddziaływań na środowisko tejże inwestycji, wykonanego przez firmę Eko Consulting. Cały dokument został załączony do tego artykułu. Natomiast tutaj zasygnalizujemy klika spraw budzących nasze wątpliwości

  1. Największe nasze wątpliwości budzi konsekwentne pomijanie kwestii Rezerwatu Krzemionki oraz wpisanego w lipcu 2019r. na listę dziedzictwa UNESCO obiektu Krzemionkowski Region Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego. Wskazana dla inwestycji lokalizacja znajduje się w strefie buforowej projektu, a planowana 100-metrowa strefa otaczająca w/w inwestycję -wkracza beżpośrednio w obszar chroniony. Ogólnikowe wzmianki o obiekcie z listy światowego dziedzictwa  UNESCO Krzemionkowski Region Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego, nie uwzględniają konieczności szczególnej ochrony takiego sąsiedztwa  dla planowanej inwestycji.
  2. Planowana farma fotowoltaiczna o powierzchni 104 ha stanowi znaczną ingerencję w krajobraz, w tym również krajobraz kulturowy chronionego obszaru. Budowa takich wielkopowierzchniowych inwestycji stanowi znaczące przekształcenie krajobrazu, co koliduje z koncepcją powołania obszaru Parku Kulturowego. Park ten ma objąć  swoicm obszarem właśnie Krzemionkowski Region Prehistorycznego Górnictwa Krzemenia Pasiastego, sąsiadujący przecież bezpośrenio z planowaną inwestycją. Na ternach Praku Kulturowego istnieją ogranicznia dotyczące prowadzenia inwestycji drastycznie przekształcającej krajobraz (ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochrone zabytków i opiece nad zabytkami t.j. Dz.U.2021 poz.710-Art. 16 Utworzenie Parku Kulturowego). Fotowoltaiczne elektrownie przydomowe, albo zajmujące obszar do 1ha nie przekształacają tak znacząco krajobrazu, jak opisywana powyżej  inwestycja zespołu elektrowni . Jest oba bowiem planowana na obszarze aż 104ha.
  3. Chociaż  w raporcie padają stwierdzenia, że planowana inwestycja znajduje się na obszarze korytarzy ekologicznych, nie doprecyzowano jakie rozwiązania zaopobiegną kaleczeniu zwierząt w trakcie przejscia przez ogrodzenia. Naszym zdaniem przestrzeń pomiędzy powierzchnią gruntu, a ogrodzeniem jest zbyt mała (10cm, a powinna wynosić min. 2ocm).
  4. Ponadto brak jest w raporcie informacji do kogo należą działki, czy należą również do Gminy Cmielów. Więcej informacji w załączonym poniżej dokumencie:

mostedu.pl/…/uwagi-ef-stoki-Stowarzyszenie-MOST_27.09.2021.pdf

Materiał powstał w ramach projektu ” Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich” finansoowany z programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, Fundusze EOG.