tel. 883 908 750,

e-mail: biuro@mostedu.pl

Deklaracja członkowska


2020-05-17

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia MOST

Ja, niżej podpisany/a
…………………………………………………
imiona i nazwisko
proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Psychoedukacyjno-Przyrodniczego M.O.S.T.. Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, opłacania składek członkowskich i wypełniania uchwał władz.

Kielce, dnia ………………………………………………….
Podpis
Poniżej przedstawiam dane osobowe:
nazwisko i imiona
imiona rodziców
data i miejsce urodzenia
miejsce zamieszkania
telefon, email
o sobie: wykształcenie, doskonalenia zawodowe, zainteresowania, inne
Upoważniam Zarząd Stowarzyszenia „M.O.S.T.” do przetwarzania – w celach statutowych – podanych powyżej moich danych osobowych.  Wypełnienie Deklaracji Członkowskiej oznacza, że podane w niej dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu ze Stowarzyszeniem oraz na potrzeby planowania współpracy.
data: ……………………………. podpis:………………………………………………………
Składkę członkowską oraz wszelkie wpłaty należy kierować na numer rachunku:
BNP Paribas 08 1750 0012 0000 0000 3991 8757.