• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

ZIELONE KIELCE. Postulat dotyczący zmian w sposobie zarządzania i gospodarowania przyrodą Kielc


2021-03-31

W związku z pogłębiającym się kryzysem przyrodniczym i klimatycznym oraz gwałtownie postępująca utratą bioróżnorodności na świecie, należy podejmować wszelkie działania mające na celu spowolnienie lub powstrzymanie tych negatywnych zjawisk.

Dziś ochrona przyrody musi być priorytetem. Od stanu środowiska zależy stan ludzkości. Skuteczna, planowa i mądra polityka ekologiczna powinna być realizowana także na poziomie samorządów, gmin i miast. Od stanu przyrody zależy stan zdrowia ludzi a w perspektywie bezpieczeństwo publiczne. Trwają właśnie prace nad unijną Strategią Na rzecz Ochrony Bioróżnorodności. W jej ramach planuje się objęcie ochroną ścisłą przynajmniej 10% powierzchni Unii Europejskiej oraz 30% powierzchni wszystkimi możliwymi formami ochrony przyrody.

Dlatego jako organizacja pozarządowa działająca na podstawie polskiego prawa, korzystając z przysługującego nam głosu, zwracamy się do Prezydenta Miasta Kielce, radnych Rady Miasta Kielce, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz pozostałych organizacji pozarządowych a także środowiska naukowego o rozpoczęcie prac nad opracowaniem strategii ochrony przyrody i bioróżnorodności w naszym mieście.

Nasilająca się presja związana z rozwojem infrastruktury oraz rozwojem Kielc powoduje szybki i silny wzrost presji miasta na jego przyrodę oraz przyrodę otaczającą Kielce.

Kwestia ochrony przyrody szczególnie dziś jest kwestią zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Już dziś musimy zareagować dlatego zapraszamy do dyskusji nad koncepcją ochrony przyrody Kielc i sposobu zarządzania nią.

Otwierając tę dyskusję i licząc na powołanie odpowiedniego gremium postulujemy:

1. Utworzenie spółki miejskiej „Kieleckie Lasy Miejskie”. Jej zadaniem ma być zarządzenie lasami na terenie gminy Kielce. Podobne rozwiązania funkcjonują np. w Warszawie. Obowiązujące prawo daje możliwość powołania takiego organu w ramach istniejących struktur.
2. Wyłączenie z gospodarki leśnej wszystkich lasów w granicach Kielc oraz nadanie im statusu lasów ochronnych a także nadanie statusu lasów ochronnych lasom w promieniu 10 km od granic miasta. Lasy ochronne to lasy szczególnie chronione ze względu na pełnione funkcje lub stopień zagrożenia. Ich istnienie przewiduje ustawa o lasach z 28 września 1991 r. Według ustawy, za lasy ochronne mogą być uznane lasy, które:
-chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymują usuwanie ziemi, obrywanie się skał lub lawin
-chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki hydrologiczne w zlewni oraz na obszarach wododziałów
-ograniczają powstawanie lub rozprzestrzenianie się lotnych piasków
-są trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu
-stanowią drzewostany nasienne lub ostoje zwierząt i stanowiska roślin podlegających ochronie gatunkowej
-mają szczególne znaczenie przyrodniczo-naukowe lub dla obronności i bezpieczeństwa Państwa
-są położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców, w strefach ochronnych wokół sanatoriów i uzdrowisk, w strefie górnej granicy lasów.
Lasy przy granicach Kielc to ważne ostoje zagrożonych i ginących gatunków roślin i zwierząt. Nie powinny być zwykłymi lasami gospodarczymi. Powinny pełnić funkcje ochronne, edukacyjne i rekreacyjne. Tego potrzebują Kielczanie aby żyć w zdrowiu.
3. Utworzenie w perspektywie 1 roku przynajmniej jednego rezerwatu przyrody w Kielcach, który będzie chronił bioróżnorodność, a następnie utworzenie kolejnych 3 rezerwatów w czasie nie dłuższym niż 5 lat. W Kielcach istnieją rezerwaty geologiczne i krajobrazowy, których przedmiotem ochrony nie są rzadkie i zagrożone gatunki roślin i zwierząt. W Kielcach są przynajmniej 4 lokalizacje spełniające kryteria ochrony rezerwatowej.
4. Powołanie pełnomocnika Prezydenta Kielc ds. ochrony przyrody, klimatu i bioróżnorodności. Osoba taka powinna być doradca Prezydenta w sprawach dotyczących oceny ryzyka zniszczenia miejsc cennych przyrodniczo oraz naruszania prawa w związku z planowanymi i istniejącymi realizacjami, np. budowami dróg.
5. Wykonanie kompleksowej, spójnej metodycznie waloryzacji i inwentaryzacji przyrodniczej miasta po to, aby ocenić wartości przyrodnicze Kielc oraz wskazać tereny inwestycyjne nie kolidujące z potrzebami ochrony przyrody, a także tereny o szczególnej wartości przyrodniczej.

Liczymy na to, że organy odpowiedzialne za stan przyrody w Kielcach podejmą ze sobą współpracę i dokonają wysiłku mającego, którego zwieńczeniem będzie realizacja przynajmniej niektórych naszych postulatów. W toku dyskusji mając na celu dobro wspólne jakim jest przyroda oraz zdrowie Kielczan, prosimy o wykorzystanie naszej propozycji jako punktu wyjścia do rozpoczęcia realnych, konkretnych i szybkich działań.

Zarząd Stowarzyszenia MOST
Fot. Ł. Misiuna. Świętokrzyski bór jodłowy, siedlisko chronione, tuż przy granicy Kielc, w zasięgu przewidzianym przez ustawę o lasach do objęcia statusem lasów ochronnych. Teren Nadleśnictwa Kielce.