• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Twój Rezerwat Przyrody? Tak, to możliwe!


2021-01-15

Ogłaszamy konkurs pod nazwą Twój Rezerwat Przyrody! Z Waszą pomocą chcielibyśmy utworzyć 3 zupełnie nowe, rezerwaty przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego. Jeśli nam się uda w regionie będziemy ich mieli równe 70.

Konkurs jest skierowany głównie do gmin, miast i nadleśnictw, ale także do każdego kto jest pełnoprawnym i jedynym właścicielem terenu na którym rezerwat będzie tworzony.

Jeśli twoja gmina, miasto lub nadleśnictwo posiada cenny przyrodniczo teren, który warto chronić, zgłoś go do konkursu. Z waszych propozycji wybierzemy trzy najbardziej wartościowe i podejmiemy się zadania objęcia ich ochroną rezerwatową. Uwaga! Teren musi mieć jednego właściciela, który zaakceptuje warunki konkursu.

Zgłaszany do konkursu obszar powinien wpisywać się w definicje rezerwatu z Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. „Rezerwatami mogą zostać tereny zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi”.

O zwycięstwie zdecyduje komisja złożona z członków Stowarzyszenia MOST i jego sympatyków. Każda zgłoszona lokalizacja, zostanie najpierw poddana wstępnej wizji terenowej oraz weryfikacji pod względem formalnym. Ze zgłoszonych obszarów do badań zostaną wybrane 3 uznane przez komisję za najbardziej wartościowe pod względem przyrodniczym. Ostatnim etapem konkursu będzie inwentaryzacja każdej ze zwycięskich lokalizacji przez stowarzyszenie MOST, opracowanie dokumentacji i złożenie wniosków do odpowiednich organów o powołanie 3 nowych obszarów chronionych.

Kandydatów na rezerwat przyrody można zgłaszać od dziś z pomocą formularza dostępnego tu. Na zgłoszenia czekamy do 15 Marca. Konkurs rozstrzygniemy 10 Kwietnia.

Regulamin konkursu dostępny jest tu.

Konkurs realizujemy w ramach programu #ŚwiętokrzyskiparasoldlaNatury który jest wynikiem współpracy i porozumienia przedsiębiorstwa #FormasterGroup, producenta marki #Dafi oraz Stowarzyszenia MOST.