• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Stanowisko w sprawie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Kielce Zachód – Obszar V.7.2 – Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary


2022-02-10

W związku z licznymi kontrowersjami i atmosferą skandalu w Kielcach jutro ma zostać przyjęty Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Kielce Zachód – Obszar V.7.2 – Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary. MPZP dotyczy działek w bezpośredniej bliskości rezerwatu krajobrazowego „Karczówka” w Kielcach. Nasze Stowarzyszenie zapoznało się z dokumentacją oraz wykonało wizje lokalne na miejscu. Przygotowaliśmy nasze stanowisko w sprawie, które zostało przesłane Prezydentowi Kielc Bogdanowi Wencie oraz do Urzędu Miasta Kielce. Poniżej tekst naszego stanowiska:

Kielce 10.02.2022

Prezydent Miasta Kielce

Szanowny Pan Bogdan Wenta

Rynek 1 25-303 KIELCE

Rada Miasta Kielce

Rynek 1 25-303 KIELCE

 

 

Stanowisko w sprawie

Projektowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

„Kielce Zachód – Obszar V.7.2 – Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary

 

W związku z podjętą próbą uchwalenia powyższego projektu MPZP jako przyrodnicy zaangażowani w ochronę zasobów i wartości przyrodniczych Kielc chcemy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  1. Rezerwat Karczówka jest rezerwatem krajobrazowym, częściowym i to jego walory krajobrazowe są tu przedmiotem ochrony;
  2. Projekt MPZP nie dotyczy terenu rezerwatu;
  3. Obszar objęty projektem MPZP przylega do granic rezerwatu;
  4. Zaprezentowane w Prognozie oddziaływania na środowisko do projektu MPZP dane przyrodnicze dotyczą albo terenu całych Kielc, albo obszaru rezerwatu Karczówka. Oznacza to, że nie wykonano inwentaryzacji przyrodniczej przedmiotowych działek ujętych w projekcie MPZP.

W związku z powyższym nie jest możliwe jednoznaczne i pewne wykazanie jakie realne może być oddziaływanie na objęty projektem MPZP obszar jakichkolwiek inwestycji. Nie dokonano też pełnej analizy oddziaływania ewentualnych różnych rodzajów inwestycji na przedmioty ochrony samego obszaru.

W części VII Prognozy (s. 29) wyrażono obawę, że nie uchwalenie MPZP, który będzie zawierał zakaz zabudowy przedmiotowych działek, może doprowadzić do presji zabudowy na tym obszarze. Należy stwierdzić, że presja zabudowy na tym obszarze oraz wszędzie wokół rezerwatu Karczówka ma miejsce od dziesięcioleci. Wiele budynków usytuowanych jest przy samej granicy rezerwatu. Na tej samej stronie mówi się, że obszar objęty projektem MPZP jest obszarem buforowym dla rezerwatu. Trudno się z tym twierdzeniem w pełni zgodzić, ponieważ nie oddaje on pełnej funkcjonalności terenu. Jest to miejsce nie tylko buforujące, ale także kanalizujące ruch właśnie na obszar rezerwatu prowadząc do zwiększonej presji na jego teren nie poprzez oznakowane szlaki lub ścieżki dydaktyczne. Teren jest ponadto silnie zaśmiecony. Jest to raczej przestrzeń postępującej dewastacji sąsiedztwa rezerwatu i powód zwiększonej presji „turystycznej” w miejscach do tego nie wyznaczonych.

Na stronie 30 Prognozy zawarto następujące przypuszczenie: „w zakresie oddziaływania na florę i faunę: w wyniku realizacji potencjalnej nowej zabudowy nastąpi potencjalne zmniejszenie powierzchni terenu biologicznie czynnej na rzecz powierzchni zabudowach, co będzie miało wpływ na ilość i rodzaj

gatunków flory i fauny;”. Nie podano jednak żadnych danych szczegółowych ani co do składu gatunkowego ani wielkości populacji, ani też nie przeprowadzono oceny jaki to może być negatywny wpływ ewentualnej zabudowy na populacje roślin i zwierząt tam występujące. Tak więc twierdzenie to jest pozbawione merytorycznych podstaw.

W części 8.1 Prognozy na stronie 31 napisano:

„Ponadto pozostawienie terenów zieleni przyczyni się do zachowania ciągłości systemu przyrodniczego miasta dla poprawy warunków życia mieszkańców, wypoczynku i rekreacji, czyli funkcji, które ten obszar spełnia od wielu lat. Tereny zieleni, szczególnie w mieście, spełniają szczególną rolę w ochronie różnorodności biologicznej, ponieważ pomimo znaczących przekształceń nadal zachowują duży stopień naturalności, cechują się zróżnicowaniem siedlisk i są ostoją wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt, a także stanowią ważne ogniwo spajające inne ekosystemy i znacząco wpływają na ich stan”.

Są to ogólnikowe uwagi dotyczące znaczenia obszarów zielonych w mieście w ogólności, nie w odniesieniu do objętego projektem MPZP obszaru. W rzeczywistości obszar ten jest miejscem wykorzystywanym do spożywania alkoholu o czym świadczą duże ilości butelek i puszek. Nie wiadomo też jaką faktycznie funkcję przyrodnicza spełnia ten obszar, bo brakuje jego inwentaryzacji przyrodniczej i określenia jego wartości przyrodniczej. Teren ten nie cechuje „duża naturalność” ani „zróżnicowanie siedlisk”, nie wiadomo też z przedstawionej dokumentacji czy jest to „ostoja wielu gatunków (…)”. Wstępna ocena tego nie potwierdza. Nie da się też obronić tezy mówiącej, że jest to „ważne ogniwo spajające inne ekosystemy” ponieważ teren przylega do zwartej zabudowy.

Ponadto chcemy podkreślić, że nie wyrażamy zgody na instrumentalne i wybiórcze traktowanie prawa ochrony przyrody w Kielcach. Powody, dla których chcę się przedmiotowy teren wyłączyć z zabudowy okazały się nieistotne dla miejskich urzędników w odniesieniu do tak ponadprzeciętnie cennych obszarów jak: terasa zalewowa Silnicy z sąsiedztwem Zalewu Kieleckiego z wieloma rzadkimi gatunkami, obszar będący korytarzem ekologicznym o randze ponadlokalnej, Góra Szydłówkowska z przyległościami porośnięta niemal w całości chronionymi siedliskami Natura 2000 z wieloma zagrożonymi wymarciem gatunkami, południowe obrzeża obszaru Natura 2000 Ostoja Wierzejska, gdzie rozległe tereny otwarte zabudowano, które realnie pełniły niezwykle ważne funkcje ekologiczne, okolice Góry Patrol i Biesak czy choćby wykonanie projektu rewitalizacji i wykonanie cięć w Parku Miejskim bez wykonania pełnej inwentaryzacji przyrodniczej.

W związku z powyższym wnioskujemy o:

  1.  wykonanie pełnej, wielodyscyplinarnej inwentaryzacji przyrodniczej wraz z ekspertyzą krajobrazową dla działek objętych projektem MPZP
  2. W przypadku wykazania tak wysokich wartości o jakich się mówi w Prognozie, o objęcie terenu ochroną albo jako użytek ekologiczny, albo włączenie go w granice rezerwatu Karczówka
  3. Nie używanie prawa ochrony przyrody wybiórczo, w zależności od potrzeb rozmaitych grup interesów.

Stowarzyszenie MOST deklaruje wykonanie nieodpłatnie pełnej inwentaryzacji przyrodniczej terenu w sezonie wegetacyjnym i okresie lęgowym/rozrodczym w roku 2022.

 

Z wyrazami szacunku

Prezes Dominik Włudyga

Wiceprezes Łukasz Misiuna