• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Rodzimowiercy zawiadamiają Prokuraturę. Czy starosta kielecki Mirosław Gębski oddał przysługę oblatom?


2024-01-30
25 stycznia 2024 roku Rodzimy Kościół Polski złożył do Prokuratury Okręgowej w Kielcach (oraz do wiadomości Prokuratora Generalnego) za pośrednictwem upoważnionej kancelarii zawiadomienie o możliwości popełnienia czynów zabronionych w związku z bezprzetargowym wydzierżawieniem przez starostę kieleckiego Mirosław Gębski trzech działek o numerach ewidencyjnych 2039/1, 2039/2, 2039/3 Obręb Nowa Słupia wraz z zabytkową klasztorną zabudową o powierzchni 1,35 ha na górze Łysiec Zakonowi Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

✔️ Wydzierżawienie to jest konsekwencją bezprawnego wyłączenia z części Świętokrzyski Park Narodowy wskazanych działek rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

✔️ Bezprzetargowe wydzierżawienie wskazanych działek może stanowić naruszenie art. 37 ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j. z dnia 2023.02.24), który wskazuje, iż zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu.

✔️ Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

🎯 Oddanie w nieodpłatne użytkowanie ww. nieruchomości tymczasem nie nastąpiło w drodze przetargu, a z informacji uzyskanej od zarówno od wojewody świętokrzyskiego jak i starosty kieleckiego wynika, iż starosta kielecki nie występował do wojewody o wydanie takiej
zgody.

🎯 Mimo to w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Świętokrzyskiego znalazło się Zarządzenie nr 45/2023 z dnia 27-04-2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie na rzecz Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu trzech działek o numerach ewidencyjnych 2039/1, 2039/2, 2039/3 Obręb Nowa Słupia wraz z zabytkową klasztorną zabudową o powierzchni 1,35.

🎯 W związku z powyższym w sprawie, prócz naruszenia Ustawy o gospodarce nieruchomościami, zachodzi możliwość niedopełnienia obowiązków służbowych (odpowiedzialność z art. 231 Kodeksu karnego (Dz.U.2024.17 t.j. z dnia 2024.01.04) oraz naruszenia przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14) czy Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.289 t.j. z dnia 2021.02.15) przez samorządowców i/lub urzędników.

‼️ Wymaga to zbadania przez prokuraturę, do której zwrócono się również z wnioskiem o wniesienie stosownych środków zaskarżenia Zarządzenia Nr 87 /2023 Starosty Kieleckiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu przeznaczonej do oddania w odpłatne użytkowanie, na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w razie stwierdzenia, w przypadku ustalenia, iż przy jego wydaniu doszło do naruszenia prawa.

‼️ Ta skandaliczna sytuacja jest pokłosiem działań kolejnych Ministerstwo Klimatu i Środowiska (Henryk Kowalczyk, Michał Woś, Michał Kurtyka, Anna Moskwa oraz Małgorzata Golińska, Mariusz Gosek) i używanie przez te osoby Aparatu Państwa na szkodę tego Państwa, a w celu wkupienia się w łaski zakonników z Łyśca przy pomocy daniny w postaci nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

🎯 Apelujemy do wszystkich uczestników tego kryzysu o natychmiastowe powstrzymanie wszelkich działań na Łyścu, które mogą doprowadzić do nieodwracalnych zniszczeń wartości przyrodniczych i kulturowych.

‼️ Nie wyrażamy zgody na
materialne, prawne, polityczne i duchowe zawłaszczanie Łyśca przed jeden, nieuprawniony do tego podmiot. Cały Łysiec należy do nas WSZYSTKICH.

Sprawą zajmujemy się w ramach projektu „Korzenie 2. Przywrócenie integralności Świętokrzyskiego Parku Narodowego” realizowanych ze środków EOG Aktywni Obywatele. Fundusz regionalny. Projekty interwencyjne.