• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Rada Naukowa Świętokrzyskiego Parku Narodowego nie wywiązuje się ze swoich zadań


2021-06-16

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody każdy park narodowy ma Radę Naukową. Zgodnie z artykułem 98 ustawy „Do zadań rady naukowej parku narodowego należy w szczególności:
1)
ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;
2)
opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;
3)
ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;
4)
opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;
5)
przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego”.

Zgodnie z regulaminem Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego „§ 8
Każdy członek Rady ma prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Rady oraz przedkładania projektów uchwał i postanowień w sprawach dotyczących Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.

Dlatego przesłaliśmy pismo z dokumentacją (m.in. opinia #PolskaAkademiaNauk oraz raport z badań na Łyścu) do WSZYSTKICH członków #RadaNaukowa #ŚwiętokrzyskiParkNarodowy z apelem o zajęcie oficjalnego stanowiska w sprawie naruszających prawo planów zmniejszenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego o bezcenny fragment 1,3 ha na #Łysiec.
Będziemy Was informować o tym, jakie odpowiedzi uzyskaliśmy.
Zachęcamy Was, żebyście pisali własne apele do członków Rady Naukowej ŚPN. Ci ludzie powinni wiedzieć, że Polacy interesują się swoją własnością.
Poniżej zamieszczamy maile członków Rady Naukowej:
1. dr hab. Andrzej Bobiec – Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu; a_bobiec@ur.edu.pl
2. prof. dr hab. Jerzy Borowski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ochrony Lasu; jerzy_borowski@sggw.pl
3. prof. dr hab. inż. Dorota Dobrowolska – Instytut Badawczy Leśnictwa – Sękocin Stary;
D.Dobrowolska@ibles.waw.pl
4. dr hab. Roman Gula – Muzeum i Instytut Zoologii, Polska Akademia Nauk w Warszawie; rgula@miiz.waw.pl
5. mgr inż. Tomasz Hałatkiewicz – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych – Kielce; th@pk.kielce.pl
6. prof. dr hab. Jan Holeksa – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Biologii Środowiska; jan.holeksa@amu.edu.pl
7. prof. dr hab. Marek Jóźwiak (przewodniczący) – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska; marjo@ujk.kielce.pl
8. dr Jacek Koba – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu;
9. mgr inż. Sławomir Kopacz – Związek Gmin Gór Świętokrzyskich; skopacz@bieliny.pl
10. dr hab. Janusz Łuszczyński – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Biologii; janusz.luszczynski@ujk.edu.pl
11. prof. dr hab. Janusz Nowacki – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska; jnowacki@up.poznan.pl
12. dr Szymon Orzechowski – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Historii; simon@ujk.edu.pl
13. mgr inż. Paweł Pawlaczyk – Klub Przyrodników – Świebodzin; pawel.pawlaczyk@kp.org.pl
14. dr Bartosz Piwowarski – Geopark Kielce – Ogród Botaniczny; bartosz.piwowarski@geonatura-kielce.pl
15. dr Alojzy Przemyski – Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski – Kielce; biuro@uslugi-ekologiczne.pl
16. mgr inż. Aldona Sobolak – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach; aldona.sobolak.kielce@rdos.gov.pl
17. dr Małgorzata Jolanta Strzyż – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska; malgorzata.strzyz@ujk.edu.pl
18. dr hab. inż. Jan Piotr Urban – Polska Akademia Nauk Instytut Ochrony Przyrody – Kraków; urban@iop.krakow.pl

Sprawą niszczenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego zajmujemy się w ramach projektu : #Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich”.
Projekt poświęcony jest ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz światowego obiektu #UNESCO -Krzemionki. Projekt dofinansowany z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.