• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

MOST dla Kielc


2021-03-02

Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze MOST istnieje od września 2009 roku. Powstało z inicjatywy kieleckich psychoterapeutów, psychologów, pedagogów i przyrodników . Jako misję wyznaczyliśmy sobie prowadzenie wszelkiej działalności mającej na celu poprawę dobrostanu psychicznego Kielczan. Prowadząc rozmaite działania wyodrębniły się po jakimś czasie dwie sekcje: psychoedukacyjna zajmująca się programami profilaktyki psychospołecznej i psychoterapią oraz edukacją oraz przyrodnicza koncentrująca swoje działania w obszarze badań i ochrony przyrody, aktywizmu przyrodniczego, partycypacji obywatelskiej oraz kontroli obywatelskiej a także edukacji przyrodniczej.

12 lat współpracy dla Kielc

W ciągu tych 12 lat współpracowaliśmy z kilkunastoma szkołami podstawowymi, gimnazjami i liceami kieleckimi. Współpracowaliśmy z Urzędem Miasta Kielce, Prezydentem Kielc, Nadleśnictwem Kielce, Wojewodą Świętokrzyskim, Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, Muzeum Historii Kielc, Kinem Fenomen.
Ponadto współpracowaliśmy również z innymi organizacjami pozarządowymi z naszego miasta jak np: Fundacją PESTKA, Ligą Ochrony Przyrody, Regionalnym Centrum Wolontariatu, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Towarzystwem Badań i Ochrony Przyrody, Stowarzyszeniem Przyjazne Kielce.
Należymy też do Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Co robiliśmy?

Od samego początku nasze działania były związane z ochroną miejsc przyrodniczo cennych i chronionych w Kielcach w strefie podmiejskiej.
Naszym oczkiem w głowie zawsze był obszar Natura 2000 „Ostoja Wierzejska”, który można nazwać „zielonymi płucami Kielc”. Zabiegaliśmy o jego skuteczną ochronę prowadząc badania naukowe, udostępniając ich wyniki urzędnikom i leśnikom. Walczyliśmy o to, aby nie szkodziły jej nieprzemyślane inwestycje, a przypadki łamania prawa piętnowaliśmy. Włączaliśmy w jej obronie w postępowania administracyjne.
Razem z mieszkańcami osiedla Dąbrowa sprzątaliśmy Ostoję Wierzejską ? a dla mieszkańców osiedla przeprowadziliśmy spotkanie na temat wartości przyrodniczych Ostoi.
Dzięki nam przy jej granicy nie powstał duży hotel, którego obecność miała by negatywny wpływ na dziką, podmiejską przyrodę. Obiekt ten powstał w innym, lepszym dla siebie i przyrody miejscu i jest ważnym punktem na mapie atrakcji naszego miasta. Nagłośniliśmy też sprawę zatrucia rzeki Dąbrówki, która wpada do zalewu kieleckiego i zgłosiliśmy sprawę do Prokuratury. Mówiły o tym media w całej Polsce.
Zanim rozpoczęto rozbudowę ulicy Witosa, wykonaliśmy non profit dla Urzędu Miasta w Kielcach ekspertyzę dotyczą ichtiofauny oraz ornito- i chiropterofauny, wskazując jak inwestycja ta powinna być zrealizowana bez zbędnej szkody dla przyrody naszego miasta.
Konsultowaliśmy rozmaite dokumenty strategiczne dotyczące polityki Kielc. m.in:

1) Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007–2020. Aktualizacja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2) Raport. Diagnoza społeczno – gospodarcza Kielc. Fundacja PEStka.
3) Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii rozwoju miasta Kielce na lata 2007–2020. Aktualizacja.
4) Raport o stanie środowiska w mieście Kielce, 2013

Zrealizowaliśmy kilkanaście projektów edukacji przyrodniczej dofinansowanych przez Urząd Miasta Kielce, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, czy Wojewodę Świętokrzyskiego. Wzięło w nich udział parę tysięcy dzieci i młodzieży.
Wielokrotnie prowadziliśmy zajęcia edukacyjne oraz profilaktyczne w kieleckich szkołach na prośbę nauczycieli i nie braliśmy za to opłat. Nawet jeśli zajęcia nie były związane z żadnym z naszych projektów. Braliśmy np. udział w projekcie Prezydenta Kielc „Zielony Patrol”.

Wraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci opracowaliśmy program profilaktyki społecznej pn: „Możesz Obrać Swój Tor” dla kieleckich szkół, który uzyskał akredytację dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, patronat Prezydenta Kielc oraz pozytywną opinię księdza profesora Jana Śledzianowskiego z UJK.

Prowadziliśmy gabinety psychoterapeutyczne w Kielcach. Współpracowaliśmy w ramach niedpłatnych konsultacji dla dzieci i rodzin zastępczych z Ośrodkiem Pieczy Zastępczej oraz placówką „Kamyk”.

Wielokrotnie występowaliśmy z wykładami i odczytami na tematy związane z ochroną przyrody w Kielcach. Podjęliśmy -dzięki współpracy z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych- próbę utworzenia Otwartego Uniwersytetu Przyrodniczego w Kielcach. Do tej sprawy zapewne wrócimy.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem PESTKA opracowaliśmy raport o stanie przyrody i problemach jej ochrony w Kielcach. Raport otrzymał Prezydent Kielc i komisja Rady Miasta zajmująca się ta problematyką.

Zrealizowaliśmy dzięki dotacji Fundacji Batorego projekt dotyczący kontroli obywatelskiej w zakresie funkcjonowania sieci Natura 2000. Kontroli poddane były też kieleckie urzędy. Wyniki udostępniliśmy urzędnikom i pisaliśmy o nich w prasie ogólnopolskiej.

Niezliczoną ilość razy odbieraliśmy telefony Kielczan z prośbą o pomoc w ratowaniu drzew i dzikich zwierząt. Nie sposób te przypadki choćby dokumentować.

7 naszych projektów w ramach budżetu obywatelskiego zostało zrealizowanych.

Opracowaliśmy koncepcję rewitalizacji osiedla Na Stoku. Przeprowadziliśmy konsultacje społeczne i badania ankietowe wśród ok. 600 mieszkańców SM ”Na Stoku”. Celem tego projektu było poznanie preferencji i koncepcji mieszkańców odnośnie rewitalizacji ich osiedla. Powstał spójny, szczegółowy plan zazielenienia osiedla i poprawy jego infrastruktury w zgodzie z prawem ochrony przyrody. Częściowo został zrealizowany.

Na osiedlu Na Stoku posadziliśmy niemal 600 drzew, na co sami pozyskaliśmy środki z Fundacji Ekorozwoju i sami wykonaliśmy tę pracę, z pomocą nielicznych mieszkańców.

Zrealizowaliśmy projekt ochrony ptaków i nietoperzy nad kieleckim zalewem i na Kadzielni.

Wspieraliśmy społeczności lokalne w ich sprawach, między innymi dotyczących planów realizacji zamierzeń związanych ze zniszczeniem miejsc cennych przyrodniczo w Kielcach.

Trudno wymienić wszystkie inicjatywy. Było ich więcej. Część można odnaleźć w mediach, inne pozostaną tylko w dokumentach naszych i urzędowych.

Co robimy dziś i co zamierzamy?

Nasze obecne działania dla Kielc to postulat powołania pełnomocnika Prezydenta Kielc do spraw ochrony przyrody, klimatu i bioróżnorodności. Zgłosiliśmy wniosek w tej sprawie zarówno do Prezydenta jak i Rady Miasta.

Postulujemy też utworzenie nowego rezerwatu przyrody w Kielcach, który będzie chronił bioróżnorodność.
Opracowujemy koncepcję zarządzania przyrodą w Kielcach i mamy nadzieję, że do końca roku uda nam się ją przygotować, bo to bardzo duże zadanie.

Wciąż jesteśmy do dyspozycji mieszkańców i urzędów.
Nadal włączamy się w sprawy związane z naruszeniami prawa ochrony przyrody w mieście.
Wspieramy i pomagamy zaplanować szlaki rowerowe Single Track w Kielcach.

My też Was potrzebujemy!

Pracując dla naszego miasta robimy to w wolnym czasie i zwykle z własnych, prywatnych środków. Jeśli mamy być skuteczni i przydatni to potrzebujemy Waszej pomocy.
Możecie nam jej udzielić składając wypełniona deklarację członkowską, włączając się w prace eksperckie (przyrodnicze, prawne, analityczne i inne), lub przekazując nam 1% swojego podatku. Zawsze też możecie przekazać na nasze działania darowiznę.

Dziękujemy Wam za 12 lat współpracy!

Fot. Ł. Misiuna