• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

List otwarty w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego


2021-04-30

Głęboko zaniepokojeni kolejnymi planami dewastacji Świętokrzyskiego Parku Narodowego przez jego dyrekcję publikujemy list do organów, organizacji i instytucji z apelem o pomoc. List został wysłany do każdego z adresatów:

W sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Szanowni Państwo

Mimo wielkiego sprzeciwu społecznego oraz negatywnej opinii naukowców wyrażonej także przez Polską Akademię Nauk, Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z dyrekcją Świętokrzyskiego Parku Narodowego kontynuują prace legislacyjne nad wyłączeniem z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego fragmentu 1,3 ha na Łyścu.

Projekt rozporządzenia w sprawie zmiany granic Parku został przesłany przez Sekretarz stanu Małgorzatę Golińską 13 marca 2021 do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Lokalnego. Już 21 marca Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała dokument. Ministerstwo Klimatu i Środowiska dopiero 15 kwietnia 2021 zamieściło na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego informację o tym, że do Komisji został przesłany projekt rozporządzenia. Tym samy Ministerstwo kroki te podjęło i prowadziło niejawnie, nie informując obywateli o swoich zamierzeniach. Niejawność ta uniemożliwiła stronie społecznej interweniowanie w Komisji np. poprzez przesłanie jej członkom stanowiska Polskiej Akademii Nauk w powyższej sprawie.

Kolejnym krokiem, jaki podejmie Ministerstwo, będzie (lub jest) przesłanie projektu rozporządzenia do Komisji Legislacyjnej. Później zostanie już tylko zgoda Rady Ministrów.
Zwracamy się z wnioskiem, ale też wielką prośba, jako przyrodnicy, ale i reprezentanci Trzeciego Sektora, czyli obywateli, o to, aby zajęli Państwo publicznie stanowisko w tej sprawie.

Ponadto pragniemy z całą mocą zaalarmować Polską Akademię Nauk w sprawie związanej z innymi inicjatywami dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego dr Jana Reklewskiego. Inicjatywy te wzbudzają nasz wielki niepokój o dobro przyrodnicze chronione w ramach Świętokrzyskiego Parku Narodowego, ale i obszaru Natura 2000 Łysogóry.

Oto lista inicjatyw, które w naszej ocenie, każda z osobna, ale szczególnie wszystkie rozpatrywane wspólnie, zagrażają przedmiotom ochrony obu obszarów:
1. Plan budowy wieży widokowej na Łysicy, koło gołoborza, związany z ryzykiem zniszczenia płatów wyżynnego boru jodłowego. W sąsiedztwie tego miejsca w 2016 roku obserwowano rysia, co zostało udokumentowane fotografiami tropów i potwierdzone przez krajowego eksperta zajmującego się dużymi drapieżnikami, dr Sabinę Nowak.
2. Plan budowy kaskad, wodotrysków na strumieniu przy wejściu na teren Parku od strony Świętej Katarzyny wraz z wybrukowaniem powierzchni dotąd biologicznie czynnej, budową obiektów małej architektury.
3. Plan budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie rezerwatu archeologicznego Rudki w otulinie Parku.
4. Akceptacja dla organizacji na Łyścu masowych imprez z nagłośnieniem i orkiestrami oraz pielgrzymek dla kilku tysięcy motocyklistów.
5. Plan imprezy na Łyścu dla pasjonatów motoryzacji związany z konkursem na najgłośniejszy wydech auta.
6. Brak kontroli nad dokonywaniem przez zakonników na Łyścu przekształceń rzeźby terenu, realizacji nasadzeń kilkunastu drzew na tzw. Błoniach Świętokrzyskich.
7. Brak kontroli nad wprowadzeniem na Łyścu inwazyjnej nawłoci oraz brak reakcji dyrekcji na prowadzenie przez zakonników ogródka z roślinami ozdobnymi z obcych gatunków na Błoniach Świętokrzyskich.
8. Usuwanie dużych ilości pokosu z łąki świeżej porastającej wierzchowinę Łyśca wprost do lasu, w miejscu występowania wyżynnego boru jodłowego, co prowadzi do eutrofizacji tego kwaśnego zbiorowiska.
9. Wykonywanie prac ziemnych na Łyścu z zastosowaniem koparek i ciężarówek.
10. Stosowanie iluminacji klasztoru w okresie lęgowym, rozrodczym i wegetacyjnym, co stanowi zanieczyszczenie światłem, które ma negatywny wpływ na rytmy życiowe wielu organizmów.

To lista wybranych, najbardziej spektakularnych działań i zamierzeń realizowanych w Świętokrzyskim Parku Narodowym i obszarze Natura 2000 Łysogóry. Przypominają one plany rewitalizacji rynku miejskiego, a nie działania mające chronić najwyższe wartości przyrodnicze i kulturowe.

W naszej ocenie wiążą się one z rosnącym, kumulującym się negatywnym wpływem na przedmioty ochrony obu obszarów.
Nasze wielkie zaniepokojenie budzą słowa dyrektora Jana Reklewskiego w odniesieniu do Łyśca i Rudek; dyrektor w obu tych przypadkach publicznie stwierdził, że obszary te są bezwartościowe przyrodniczo. W swojej ostatniej wypowiedzi uzasadniając potrzebę budowy wieży widokowej na Łysicy dyrektor powiedział, że jodły zasłaniają widok turystom.
Rozumiemy potrzebę udostępniania parku narodowego turystom, oraz potrzebę samofinansowania się parku, jednak jego nadrzędną funkcją jest ochrona unikalnego przyrodniczo i kulturowo obszaru o najwyższych wartościach i specyficznych potrzebach.

sprawą zajmuje się Najwyższa Izba Kontroli.

Dlatego w swojej bezsilności kierujemy gorącą prośbę o reakcję i upowszechnianie wiedzy o szkodach i przypadkach łamania prawa krajowego i unijnego w Świętokrzyskim Parku Narodowym przez organ, który jest powołany do jego ochrony.

Do wiadomości:
Agata Wojda, wiceprezydentka Kielc
Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Szejna, poseł Lewica
Anita Sowińska, posłanka Lewica
Bartłomiej Sienkiewicz, poseł Koalicja Obywatelska
Bogdan Wenta, prezydent Kielc
Katarzyna Jagiełło, Polska 2050
Małgorzata Tracz, posłanka Zieloni
Michał Braun, radny Miasta Kielce
Mirosław Gębski, Starosta Powiatu Kieleckiego
Najwyższa Izba Kontroli
Państwowa Rada Ochrony Przyrody
Polska Akademia Nauk
Rada Naukowa Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Róża Thun, europosłanka Koalicja Obywatelska
Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot
Zbigniew Koniusz, Wojewoda Świętokrzyski