• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

List otwarty do prezydenta Kielc Bogdana Wenty i radnych Rady Miasta Kielce


2021-02-25

Prezydent Miasta Kielce Pan Bogdan Wenta
Rada Miasta Kielce

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni

Stowarzyszenie MOST od 2009 roku podejmuje rozmaite inicjatywy i realizuje projekty badawcze, ochroniarskie, edukacyjne ale też zakresu profilaktyki psychospołecznej na terenie całego województwa a także Kielc. Zrzeszamy osoby różnych profesji, głównie przyrodników i psychologów ale i architektów, architektów krajobrazu, socjologów, dziennikarzy czy geologów.

Dotąd współpracowaliśmy z różnymi podmiotami w tym na przykład Urzędem Miasta Kielce, Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskim, Dyrekcją Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Lasami Państwowymi, Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, szkołami, innymi organizacjami pozarządowymi z całego kraju oraz ośrodkami akademickimi z całej Polski.
Nasze działania były obejmowane patronatami honorowymi między innymi Prezydenta Miasta Kielce czy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

W naszych działaniach staramy się promować podejście związane z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju. Czynimy starania aby przywrócić prawu ochrony środowiska należne mu miejsce w procesach decyzyjnych dotyczących działań w przestrzeni publicznej, oraz nadać pełnoprawną rangę partycypacji społecznej w tych działaniach.

W naszym podejściu kierujemy się koncepcją rozumienia przestrzeni publicznej, wspólnej, jako obszaru nakładania się i zachodzenia na siebie rozmaitych porządków i systemów wartości: społecznego, kulturowego, przyrodniczego, geologicznego, związanego ze zdrowiem psychicznym i somatycznym oraz bezpieczeństwem publicznym. Uważamy, że w procesach decyzyjnych władz rządowych i samorządowych muszą być wspólnie uwzględniane wszystkie te porządki i niezbędne jest badanie zachodzących między nimi wpływów i powstających skutków. Świat postrzegamy jako złożony system rozmaitych zależności, porządków, wartości, zasobów ale i praw.

Tak również postrzegamy nasze miasto, Kielce. Uważamy, że jest ono niezwykle cenne, wartościowe, bogate w różne zasoby i wartości. W Kielcach i całym regionie świętokrzyskim spotykają się jak w soczewce dzieje naszego kraju ale też mamy szczęście żyć w Górach Świętokrzyskich, których Kielce są częścią. Ta właśnie lokalizacja miasta, pomiędzy pasmami górskimi, na terenie niezwykle interesującym geologicznie i przyrodniczo ale też społecznie i kulturowo, wymaga szczególnego, niezwykle uważnego podejścia w procesach podejmowania decyzji co rozmaitych spraw związanych z rozwojem miasta ale i regionu.

Uważamy też, że położenie Kielc i kontekst przyrodniczy miasta to wielki i niewykorzystany walor.
Badając, rozumiejąc i uczestnicząc w rzeczywistości Kielc i Gór Świętokrzyskich uważamy, że aby ważne dla Kielczan decyzje mogły zapadać z korzyścią dla nich i dla miasta, niezbędne jest powołanie pełnomocnika prezydenta Kielc do spraw ochrony przyrody, klimatu i bioróżnorodności.

Od lat obserwujemy jak tkanka przyrodnicza miasta ulega erozji na skutek czasem nie całkiem przemyślanych decyzji. Uważamy, że zbyt często prawo ochrony przyrody traktowane jest instrumentalnie i po macoszemu, jako jakiś wybryk czy też przeszkoda na drodze do realizacji rozmaitych inwestycji i zamierzeń innego rodzaju. Nie wyrażamy na to zgody. Przyroda również miejska jest chroniona w ramach pełnoprawnych aktów prawnych, tak jak prawo własności, prawo ruchu drogowego, czy prawo budowlane. To są równoważne porządki. Należy uwzględniać je wszystkie.

Żyjemy w czasach, w których świat stoi na krawędzi równowagi przyrodniczej. Dalsze eksploatowanie przyrody w niepohamowany sposób doprowadzi nas jako ludzi do zagłady a świat jaki znamy zanim się skończy, stanie się dla nas bardzo nieprzyjaznym miejscem.
Dlatego apelujemy do Pana Prezydenta i Państwa Radnych o pilne podjęcie prac nad powołaniem pełnomocnika prezydenta do spraw ochrony przyrody, klimatu i bioróżnorodności.

Powołanie pełnomocnika pozwoliłoby prowadzić spójna politykę zrównoważonego rozwoju, co dla rozwijających się Kielc jest niezwykle ważne i zminimalizuje ryzyko ewentualnych pomyłek w zakresie ochrony przyrody. Do zadań pełnomocnika powinno w naszej opinii należeć stworzenie koncepcji ochrony przyrody w Kielcach, w tym wyznaczenie miejsc cennych przyrodniczo oraz korytarzy ekologicznych. Takie opracowania już przynajmniej częściowo istnieją. Kolejnym zadaniem pełnomocnika powinno być dokonywanie oceny projektów planowanych inwestycji pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem ochrony przyrody. Pełnomocnik powinien wspierać prezydenta w sprawach dotyczących wydawania decyzji administracyjnych dla przedsięwzięć ingerujących w środowisko przyrodnicze, walory geologiczne, zasoby wodne, korytarze ekologiczne oraz drzewostan miejski i istniejące obszary chronione. Niezbędne jest aby z inicjatywy prezydenta i radnych podjąć wysiłek zmierzający do utworzenia nowego rezerwatu przyrody w mieście, który nie będzie obiektem geologicznym.

Kierując do Państwa ten wniosek chcemy zadeklarować, że w interesie nas wszystkich jest współpraca w powyższym zakresie oraz dobrostan Kielczan a także rozwój i dobre imię naszego miasta.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Stowarzyszenia MOST
Członkowie Stowarzyszenia MOST
Sympatycy i współpracownicy Stowarzyszenia MOST

Fot. I. Kowalik