• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

„Konsultacje społeczne” przebiegu wschodniej obwodnicy Kielc


2023-11-27

Do 28.11.2023 można zgłaszać uwagi do projektu wschodniej obwodnicy Kielc. Sprawa wzbudziła wielkie zainteresowanie i wielkie kontrowersje. W rzeczywistości nie odbywają się konsultacje społeczne- tylko jakiś rodzaj badania opinii publicznej i nastrojów społecznych. Wydaje się, że tak zorganizowane „konsultacje” przyniosły negatywny skutek. Zarówno  władzom oraz inwestorowi będzie trudno to zmienić na etapie rzeczywistych konsultacji przeprowadzonych w zgodzie z obowiązującym prawem. 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem ,konsultacje społeczne inwestycji mogącej oddziaływać na środowisko, muszą spełniać kilka warunków. Przede wszystkim każda inwestycja musi być zaplanowana zgodnie z zapisaną w Konstytucji zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasada ta mówi, że każda inwestycja musi uwzględniać aspekty: ekonomiczny, społeczny i przyrodniczy. Mówiąc w skrócie: nie wolno realizować inwestycji, które na przykład są tanie, ale dewastujące dla środowiska, albo takich, które są opłacalne, ale nie uwzględniają potrzeb społeczności lokalnych.

W ramach konsultacji społecznych analizie muszą być poddane różne warianty realizacji inwestycji. Zgodnie z zapisami ustawowymi, wariantowanie musi dotyczyć:

  •  wariantu tzw. „zerowego” czyli niepodejmowania przedsięwzięcia;
  • rozwiązania proponowanego przez wnioskodawcę;
  • jego racjonalnego wariantu alternatywnego;
  •  wariantu najkorzystniejszego dla środowiska.

Wcześniej inwestycja musi być poddana ocenie pod kątem konieczności i zakresu wykonania procedury oddziaływania na środowisko. Obowiązek wydania oceny o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dotyczy planów i inwestycji, które:

  • Zawsze i znacząco oddziałują na środowisko
  • Stanowią potencjalne i znaczące oddziaływanie na środowisko.

W przypadku wschodniej obwodnicy Kielc nie istnieje jeszcze dokumentacja omawiająca przewidywany wpływ inwestycji na środowisko. Tym samym trwające „konsultacje społeczne” nie są konsultacjami społecznymi zgodnymi z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Ustalenia powzięte w związku z trwającym procesem, mają jedynie charakter badania nastróju i opinii społecznych i nie pociągają żadnych skutków prawnych.

Poza mapami przebiegu różnych wariantów (nie ma pełnego wariantowania zgodnego z ustawą!) nie załączono dokumentacji odnoszącej się do wartości przyrodniczych i przewidywanego wpływu inwestycji na nie. Oznacza to, że NIE MA się do czego odnieść w ramach procesu konsultacyjnego.

W naszej ocenie tak zorganizowane „konsultacje” wprowadzają niepotrzebne napięcie, dezinformują, tworzą negatywny kontekst emocjonalny w stosunku do tak potrzebnej Kielcom inwestycji. Ponadto tworzą mylne wrażenie, że dominujące ( a może jedyne) są względy społeczne i ekonomiczne, z całkowitym pominięciem potrzeb środowiska naturalnego. Takie przesłanie sformułowane przez inwestora oceniamy jako całkowicie niewłaściwe i szkodliwe. Zachodzi istotna obawa, że na etapie PRAWDZIWYCH konsultacji społecznych , nikt już się nie będzie zastanawiał i racjonalnie oceniał wpływu inwestycji na środowisko, ponieważ skala negatywnych emocji wobec określonych wariantów będzie tak duża, że nikt nie przejmie się stanem przyrody.

W związku z tym wyrażamy swój sprzeciw wobec tego rodzaju praktyk jako skrajnie szkodliwych. Tym bardziej, że te „konsultacje” nie przewidują możliwości złożenia uwag przez organizacje społeczne.

Nasza organizacja posiada dane przyrodnicze dla znacznej część przebiegu planowanej obwodnicy. W kilku miejscach dochodzi do istotnych kolizji z wartościami przyrodniczymi.